Terms and conditions

Artikel 1 Definities

 1. Defdev.nl is de website en handelsnaam van de besloten vennootschap DefDev, en stelt zich ten doel het faciliteren van een online platform voor developers en bedrijven, een en ander in de meest ruime zin.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Gebruiker' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van DefDev en DefDev de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel. Gebruiker kan zowel een ‘Developer’ zijn als een ‘Bedrijf’.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Developer’ verstaan: een Gebruiker die op zoek is naar een dienstverband of opdracht. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Bedrijf’ verstaan: een organisatie die een dienstverband of opdracht aanbiedt.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen DefDev en Gebruiker, een en ander in meest ruime zin.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door DefDev en/of door haar ingeschakelde derden aan Gebruiker geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het gebruikmaken van het online Platform, alsmede alle andere door DefDev ten behoeve van Gebruiker verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Gebruiker worden verricht.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website www.defdev.nl. 
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Platform’ verstaan: het online platform waarop de Gebruiker zijn Account kan vinden en waarop hij gebruik kan maken van de Diensten van DefDev.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Gebruiker en DefDev gesloten Overeenkomsten waarbij DefDev Diensten aanbiedt.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met DefDev overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Gebruiker.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van DefDev door de Gebruiker. Dit geschiedt door aankoop van een van de aangeboden abonnementsvormen en/of gebruikmaken van de Diensten via de Website.
 3. Als DefDev een bevestiging naar Gebruiker stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. DefDev kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Gebruiker redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, is DefDev daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DefDev de afwijkingen schriftelijk bevestigt.
 5. Indien Gebruiker een Bedrijf is, gaat zij door middel van het accepteren van deze algemene voorwaarden ermee akkoord dat haar bedrijfslogo kan worden getoond op de Website van DefDev, ten behoeve van marketingdoeleinden.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. DefDev is het unieke online Platform waar Developers en Bedrijven elkaar vinden en zich kenbaar maken in de markt. DefDev beheert, ontwikkelt en verricht diensten voor ene online platform waar softwareontwikkelaars en bedrijven elkaar vinden voor opdrachten en dienstbetrekkingen. Op basis van het LinkedIn-profiel van een Developer kunnen Bedrijven een geregistreerde Developer contacteren om ze te wijzen op hun organisatie, waarbij Bedrijven hun vacatures en interesses met Developer kunnen delen. De Developer kan ook zijn of haar interesse in bedrijven en vacatures aangeven. 
 2. Om DefDev te gebruiken als Developer, dien je je gratis te registreren op het Platform. Na registratie kan je direct inloggen op je account en gebruik maken van de Diensten van DefDev. DefDev maakt het mogelijk voor Developers om hun profiel te publiceren en interesse te tonen in bedrijven en vacatures. 
 3. Om DefDev te gebruiken als Bedrijf, dien je een abonnementsvorm aan te schaffen, waarna je volledig gebruik kunt maken van de Diensten van DefDev. Hierna kan je op het Platform jouw bedrijfsprofiel en vacatures/opdrachten publiceren en Developers benaderen. Voor bedrijven is er keuze uit 3 abonnementsvormen, namelijk: 'Basic', 'Standard' en 'Premium'. Bijbehorende tarieven en eventuele verwerkingen van afwijkende prijzen komen DefDev en Gebruiker gezamenlijk schriftelijk overeen.

  1. Abonnement 'Basic' voor de duur van 3 (drie) maanden is €750,- (zevenhonderdvijftig);

  2. Abonnement 'Standard' voor de duur van 6 (zes) maanden is €1200,- (twaalfhonderd);

  3. Abonnement 'Premium' voor de duur van 12 (twaalf) maanden €2000,- (tweeduizend).

 4. Abonnementen kunnen na de initieel overeengekomen abonnementsduur worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. Indien Gebruiker een abonnement niet tijdig opzegt, wordt deze stilzwijgend verlengd met de initieel overeengekomen abonnementsduur. Indien Gebruiker deze abonnementsvormen heeft aangeschaft, en zij deze na verlenging wenst op te zeggen, hanteert DefDev 1 (één) maand opzegtermijn, waarbij Gebruiker gedurende de verlenging te allen tijde kan opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn.
 5. DefDev zal zich inspannen de Diensten met betrekking tot het Platform naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 6. DefDev heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bij het inschakelen van derden zal DefDev de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Gebruiker redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Gebruiker overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Gebruiker, en zullen door DefDev worden doorbelast aan Gebruiker.
 7. De Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DefDev aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan DefDev worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DefDev zijn verstrekt, heeft DefDev het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 8. DefDev behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren op het Platform. Dit is tevens mogelijk wanneer de Overeenkomst al is aangegaan, mits de wijzigingen een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst niet in de weg staan.
 9. DefDev helpt niet actief bij het leggen van contact, bemiddeling dan wel het opzetten van kennismakingsgesprekken. DefDev faciliteert slechts het Platform.
 10. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Gebruiker DefDev hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. DefDev dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Het Platform

 1. Bij het aangaan van een Overeenkomst als Developer, betreffende de gratis registratie op het Platform, verkrijgt de Developer toegang tot het Platform, waarin hij de Diensten van DefDev treft. Tot de toegang tot het Platform blijft de Gebruiker gerechtigd zolang hij een account heeft. Het recht op toegang eindigt wanneer:
  1. de Overeenkomst wordt ontbonden; of
  2. de Gebruiker wenst dat zijn account door DefDev wordt gewist; of
  3. DefDev het om enige andere reden noodzakelijk acht om de Gebruiker de toegang tot het Platform tijdelijk of voorgoed te ontzeggen. In dit geval zal de Gebruiker door DefDev worden geïnformeerd over de reden dat hem de toegang wordt ontzegd.
 2. Bij het aangaan van een Overeenkomst als Bedrijf, betreffende de aankoop van een abonnement, verkrijgt de Gebruiker toegang tot het Platform, waarin hij de Diensten van DefDev treft. Tot de toegang tot het Platform blijft de Gebruiker gerechtigd zolang hij een account heeft. Het recht op toegang eindigt wanneer:
  1. de Overeenkomst wordt ontbonden; of
  2. DefDev het om enige andere reden noodzakelijk acht om de Gebruiker de toegang tot het Platform tijdelijk of voorgoed te ontzeggen. In dit geval zal de Gebruiker door DefDev worden geïnformeerd over de reden dat hem de toegang wordt ontzegd.
 3. Op het Platform kunnen producten en/of diensten van derde partijen worden aangeboden, waardoor bezoekers via het Platform een overeenkomst kunnen aangaan met deze derde partijen. DefDev is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of uitvoering van deze overeenkomsten en verwijst hiervoor naar de Algemene voorwaarden van de betrokken derden. DefDev wordt op geen enkele manier partij bij de overeenkomst tussen de Gebruiker en de derde.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. DefDev is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien de Gebruiker de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat DefDev goede grond heeft te vrezen dat de Gebruiker in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Indien de Gebruiker zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is DefDev gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Gebruiker, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.  
 3. Voorts is DefDev bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 7 Annulering
Annulering van de Overeenkomst is niet mogelijk.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen op de Website zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 
 2. DefDev heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling geschiedt via facturatie. De factuur dient binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst te zijn voldaan. 
 4. De Gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan DefDev mede te delen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. DefDev is niet aansprakelijk voor schade indien Gebruiker onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. DefDev is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van DefDev verleent de Gebruiker de bevoegdheid aan DefDev om, als een door DefDev ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Gebruiker te aanvaarden.
 3. DefDev is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 4. DefDev is niet aansprakelijk voor de bereikbaarheid van het Platform.
 5. DefDev is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor handelingen die ofwel Developers ofwel Bedrijven besluiten uit te voeren naar aanleiding van de betreffende Diensten en informatie binnen het Platform. Hierdoor is DefDev niet aansprakelijk voor de weergave van elders werkzame developers op het Platform, besluitvorming en acties buiten het Platform om, waaronder begrepen wordt alle inhoud betreffende het contact tussen Developer en Bedrijf, de daaruit voortvloeiende keuzes/afspraken die Developer en Bedrijf onderling maken, het uitdelen van boetes, eventuele identiteitsfraude door Developers binnen het Platform, onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens door Developer en andere handelingen die betrekking hebben op een eventuele (arbeids)relatie tussen Developer en Bedrijf.
 6. DefDev is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 7. DefDev is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
 8. De Gebruiker vrijwaart DefDev voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 9. Indien DefDev aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Gebruiker is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van DefDev met betrekking tot haar Diensten.
 10. De aansprakelijkheid van DefDev is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien DefDev niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Gebruiker betaalde bedrag.
 11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DefDev.
 12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 Overmacht

 1. Onder ‘overmacht’ wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van DefDev, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede, maar niet uitsluitend verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte of overlijden van personeel van DefDev zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van DefDev, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onlusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

Artikel 11 Garantie
DefDev biedt geen garanties met betrekking tot haar Diensten of de resultaten van het gebruikmaken van het Platform. DefDev streeft naar het online Platform te beheren, ontwikkelen en diensten te verrichten ten behoeve van het online Platform, maar DefDev biedt hierbij geenszins een garantie.

Artikel 12 Verbodsbepaling
Het is de Gebruiker onder geen enkele omstandigheid toegestaan Programma’s en/of andere onderdelen van het Platform te publiceren, te kopiëren of te gebruiken op enige andere wijze die niet binnen het kader van de Overeenkomst valt.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. 
 2. DefDev kan niet aan het in dit artikel bepaalde worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

 1. DefDev behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Gebruiker garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan DefDev van gegevens. Gebruiker zal DefDev vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 15 Klachtenregeling
Indien Gebruiker een klacht heeft dient Gebruiker dit schriftelijk te zenden aan info@defdev.nl. DefDev zal de klacht dan zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Artikel 16 Identiteit van DefDev

 1. www.defdev.nl is een website van de besloten vennootschap DefDev. DefDev is statutair gevestigd te Amsterdam, aan de Zaagmolenstraat 8-1 (1052 HC) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75837609, en draagt RSIN 860414462. 
 2. DefDev is per e-mail te bereiken via info@defdev.nl.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen DefDev en haar Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen DefDev en Gebruiker mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.