Privacy policy

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Amsterdam, aan de Zaagmolenstraat 8-1 (1052 HC) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75837609 en draagt de naam ‘DefDev B.V.’. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@defdev.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle geregistreerde persoonsgegevens binnen DefDev. DefDev hecht grote waarde aan uw privacy. Zij erkent haar verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens op de juiste wijze te beschermen en tracht daartoe alle nodige zorg te dragen.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe DefDev omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft DefDev aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door DefDev valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
DefDev behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 september 2019.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
DefDev onderscheidt twee soorten gebruikers, enerzijds developers, anderzijds bedrijven. Developers zijn gebruikers die op zoek zijn naar een dienstverband of opdracht. Bedrijven zijn de organisaties die de dienstverbanden of opdrachten aanbieden.
Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: het verwerken is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Uitgangspunt vanuit DefDev is dat zij niet meer persoonsgegevens verzamelt dan strikt noodzakelijk. De gegevens die zij verzamelt, worden gebruikt om de overeenkomst tussen DefDev en Gebruiker naar volledigheid uit te voeren. Zo gebruikt DefDev de gegevens om developers en bedrijven zichtbaar te maken op het Platform en genereert zij vragenlijsten met relevante vragen. DefDev zorgt ervoor dat de developer niet zichtbaar is voor zijn huidige werkgever op basis van de door developer verstrekte gegevens. De developer kan dit bewerkstelligen door het KvK-nummer van de huidige werkgever te verstrekken aan DefDev. Informatie die opgeslagen of verwerkt wordt bij het gebruikmaken van Diensten van DefDev blijft te allen tijde het eigendom van Gebruiker. DefDev heeft slechts beperkt toegang tot de informatie. Developers hebben alleen inzage in hun eigen gegevens en kunnen deze te allen tijde aanpassen. Daarnaast kunnen zij bedrijven bekijken die voldoen aan de antwoorden die zij op de door DefDev gestelde vragen hebben gegeven, alsmede de daaraan verbonden vacatures. Bedrijven hebben alleen inzage in hun eigen bedrijfsgegevens en kunnen deze te allen tijde aanpassen. Daarnaast kunnen zij profielen van Developers bekijken die voldoen aan de antwoorden die zij op de door DefDev gestelde vragen hebben gegeven.

Welke gegevens verzamelt DefDev?
Indien Gebruiker een developer is, betreffen de gegevens die DefDev verzamelt onder andere voornaam, achternaam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en LinkedIn profiel. 

Indien Gebruiker een bedrijf is, betreffen de gegevens die DefDev verzamelt onder andere naam, adres, woonplaats, bedrijfsgegevens, contactpersoongegevens, vacatures en antwoorden vanuit de vragenlijst. 

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk opgeslagen, met een maximumtermijn van 5 jaar. 

Bijzondere categorieën persoonsgegevens 
DefDev verzamelt geen bijzondere categorieën persoonsgegevens. 

Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door DefDev zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf dat de hosting van de website en bijbehorende servers van DefDev verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van DefDev.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als DefDev op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
DefDev heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Daarnaast worden alle verzamelde persoonsgegevens beschermd op basis van encryptie, waardoor uw gegevens veilig worden opgeslagen.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een cloud-dienst van Google. Google heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen.

Uw privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Vragen of Klachten
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@defdev.nl.

Indien u een klacht wil indien over de gedragingen van DefDev, dan kunt u een e-mail zenden aan info@defdev.nl

Indien u een klacht wil indienen over DefDev met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens). 

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de uitschrijf optie onderaan de nieuwsbrief. 

U kunt een overzicht van de door uzelf verstrekte gegevens inzien door een e-mail te sturen naar info@defdev.nl.  Hierbij dient u een kopie van uw ID te verstrekken ter verificatie.